Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ


Η Διευθύντρια  του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς Πάρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/23-3-1999).
2. Την παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/14-3-2000).
3. Την με αρ. 2515/5/13-στ'/15-9-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 839/Β/19-9-97) και την αρ. 2515/5/13ο/16-10-1997 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 967/ Β//29-10-1997).
4. Την με αρ. 32634/28-9-2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1240/Β/11-10-2000).
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασης έως τις 15 Ιουνίου 2015
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:         Από τις 7.50 μέχρι τις 8.20 το πρωί·         Από τις 12.10 μέχρι τις 12.35 και από τις 13:10 μέχρι 13:30 το μεσημέρι. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
5.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.              
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 17/10 στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:
1.    Αίτηση (ζητήστε το σχετικό έντυπο ή κατεβάστε το από εδώ).
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.
                                                        Η Διευθύντρια του σχολείου
Κατερίνα Δεσύλλα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου